ประมวลผล


    12. สถานะผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายปี ตั้งแต่เริ่มโครงการ ปี 2555

ที่ เขต / จังหวัด มีชีวิต เสียชีวิต ไม่ระบุสถานะ รวม
พบเป็นมะเร็ง ด้วยมะเร็ง ด้วยสาเหตุอื่น
1 สาธารณสุขเขต 1 780 20 31 26 857
2 สาธารณสุขเขต 2 74 74
3 สาธารณสุขเขต 3 111 7 1 119
4 สาธารณสุขเขต 4 31 1 32
5 สาธารณสุขเขต 5 20 8 1 29
6 สาธารณสุขเขต 6 250 16 1 267
7 สาธารณสุขเขต 7 1 71 72
8 สาธารณสุขเขต 8 301 13 5 6 325
9 สาธารณสุขเขต 9 938 79 30 9 1056
10 สาธารณสุขเขต 10 6 1 7
11 สาธารณสุขเขต 11 473 46 8 17 544
12 สาธารณสุขเขต 12 20 5 25
รวม 3005 190 75 137 3407