ประมวลผล


    10. การรักษามะเร็งเต้านม (รายปี)

ที่ เขต / จังหวัด Surgery Radiation Chemo therapy Hormone therapy Targeted Therapy จากจำนวน
1 สาธารณสุขเขต 1 916 
( 64.01 %)
279 
( 19.50 %)
862  
( 60.24 %)
258 
( 18.03 %)
34 
( 2.38 %)
1431
2 สาธารณสุขเขต 2 86 
( 53.09 %)
40 
( 24.69 %)
104  
( 64.20 %)

( 2.47 %)

( 0.00 %)
162
3 สาธารณสุขเขต 3 321 
( 81.68 %)
160 
( 40.71 %)
342  
( 87.02 %)
191 
( 48.60 %)
16 
( 4.07 %)
393
4 สาธารณสุขเขต 4 26 
( 53.06 %)

( 12.24 %)
21  
( 42.86 %)

( 12.24 %)

( 0.00 %)
49
5 สาธารณสุขเขต 5 166 
( 22.71 %)
20 
( 2.74 %)
123  
( 16.83 %)
10 
( 1.37 %)

( 0.00 %)
731
6 สาธารณสุขเขต 6 268 
( 99.63 %)
82 
( 30.48 %)
245  
( 91.08 %)
52 
( 19.33 %)
24 
( 8.92 %)
269
7 สาธารณสุขเขต 7 43 
( 5.45 %)
21 
( 2.66 %)
36  
( 4.56 %)
11 
( 1.39 %)

( 0.00 %)
789
8 สาธารณสุขเขต 8 245 
( 60.79 %)
39 
( 9.68 %)
209  
( 51.86 %)
69 
( 17.12 %)

( 0.74 %)
403
9 สาธารณสุขเขต 9 930 
( 54.96 %)
194 
( 11.47 %)
1138  
( 67.26 %)
185 
( 10.93 %)

( 0.41 %)
1692
10 สาธารณสุขเขต 10
( 22.22 %)

( 0.00 %)
2  
( 22.22 %)

( 11.11 %)

( 0.00 %)
9
11 สาธารณสุขเขต 11 705 
( 84.33 %)
49 
( 5.86 %)
623  
( 74.52 %)
125 
( 14.95 %)

( 0.72 %)
836
12 สาธารณสุขเขต 12 11 
( 42.31 %)

( 7.69 %)
12  
( 46.15 %)

( 3.85 %)

( 0.00 %)
26
รวม 3719  
( 54.77 %)
892  
( 13.14 %)
3717  
( 54.74 %)
913  
( 13.45 %)
90  
( 1.33 %)
6790