ประมวลผล


    9. Staging มะเร็งเต้านม (รายปี)

ที่ เขต / จังหวัด Stage of Breast Cancer จากจำนวน
In situ Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 ไม่ระบุ
1 สาธารณสุขเขต 1 28 
( 1.96 %)
233 
( 16.28 %)
501 
( 35.01 %)
254 
( 17.75 %)
81 
( 5.66 %)
37 
( 2.59 %)
1431
2 สาธารณสุขเขต 2
( 3.09 %)
18 
( 11.11 %)
64 
( 39.51 %)
11 
( 6.79 %)
15 
( 9.26 %)

( 0.62 %)
162
3 สาธารณสุขเขต 3
( 0.00 %)
50 
( 12.72 %)
204 
( 51.91 %)
112 
( 28.50 %)
11 
( 2.80 %)

( 1.02 %)
393
4 สาธารณสุขเขต 4
( 0.00 %)

( 16.33 %)
15 
( 30.61 %)

( 10.20 %)

( 0.00 %)

( 12.24 %)
49
5 สาธารณสุขเขต 5
( 0.68 %)
61 
( 8.34 %)
221 
( 30.23 %)
145 
( 19.84 %)
55 
( 7.52 %)
106 
( 14.50 %)
731
6 สาธารณสุขเขต 6
( 0.37 %)
38 
( 14.13 %)
120 
( 44.61 %)
44 
( 16.36 %)
15 
( 5.58 %)
51 
( 18.96 %)
269
7 สาธารณสุขเขต 7
( 0.00 %)
155 
( 19.65 %)
307 
( 38.91 %)
119 
( 15.08 %)

( 0.00 %)

( 0.25 %)
789
8 สาธารณสุขเขต 8
( 0.74 %)
86 
( 21.34 %)
156 
( 38.71 %)
75 
( 18.61 %)
21 
( 5.21 %)
43 
( 10.67 %)
403
9 สาธารณสุขเขต 9 44 
( 2.60 %)
223 
( 13.18 %)
687 
( 40.60 %)
337 
( 19.92 %)
88 
( 5.20 %)
33 
( 1.95 %)
1692
10 สาธารณสุขเขต 10
( 0.00 %)

( 11.11 %)

( 11.11 %)

( 0.00 %)

( 33.33 %)

( 11.11 %)
9
11 สาธารณสุขเขต 11 13 
( 1.56 %)
101 
( 12.08 %)
282 
( 33.73 %)
140 
( 16.75 %)
32 
( 3.83 %)
110 
( 13.16 %)
836
12 สาธารณสุขเขต 12
( 0.00 %)

( 7.69 %)
14 
( 53.85 %)

( 23.08 %)

( 7.69 %)

( 3.85 %)
26
รวม 99 
( 1.46 %)
976 
( 14.37 %)
2572 
( 37.88 %)
1248 
( 18.38 %)
323 
( 4.76 %)
395 
( 5.82 %)
6790