ประมวลผล


    8. สถานะผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายปี

ที่ เขต / จังหวัด มีชีวิต เสียชีวิต ไม่ระบุสถานะ รวม
พบเป็นมะเร็ง ด้วยมะเร็ง ด้วยสาเหตุอื่น
1 สาธารณสุขเขต 1 1010 23 4 394 1431
2 สาธารณสุขเขต 2 113 1 48 162
3 สาธารณสุขเขต 3 374 13 6 393
4 สาธารณสุขเขต 4 35 1 13 49
5 สาธารณสุขเขต 5 624 63 2 42 731
6 สาธารณสุขเขต 6 252 16 1 269
7 สาธารณสุขเขต 7 95 6 688 789
8 สาธารณสุขเขต 8 360 13 5 25 403
9 สาธารณสุขเขต 9 1536 88 32 36 1692
10 สาธารณสุขเขต 10 6 3 9
11 สาธารณสุขเขต 11 725 69 13 29 836
12 สาธารณสุขเขต 12 20 6 26
รวม 5150 293 57 1290 6790