ประมวลผล ระหว่างวันที่     ถึง  


    3. จำนวนหญิง 30-70 ปีที่ได้รับการรับรองคุณภาพการตรวจเต้านมด้วยตนเองโดย อสม.เชี่ยวชาญ

         (ระบบประมวลข้อมูลแบบไตรมาสตามปีปฏิทิน)

    เลื่อแถบ Scollbar บริเวณด้านล่างไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูข้อมูล หรือ click ที่นี่เพื่อแสดงทั้งหมด
ที่ เขต
1 ไม่ระบุเขต
2 สาธารณสุขเขต 1
3 สาธารณสุขเขต 2
4 สาธารณสุขเขต 3
5 สาธารณสุขเขต 4
6 สาธารณสุขเขต 5
7 สาธารณสุขเขต 6
8 สาธารณสุขเขต 7
9 สาธารณสุขเขต 8
10 สาธารณสุขเขต 9
11 สาธารณสุขเขต 10
12 สาธารณสุขเขต 11
13 สาธารณสุขเขต 12
รวมทั้งหมด (ราย)
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
ไตรมาส 4
(ต.ค. - ธ.ค.)
ไตรมาส 1
(ม.ค. - มึ.ค.)
ไตรมาส 2
(เม.ย. - มิ.ย.)
ไตรมาส 3
(ก.ค. - ก.ย.)
ไตรมาส 4
(ต.ค. - ธ.ค.)
ไตรมาส 1
(ม.ค. - มึ.ค.)
ไตรมาส 2
(เม.ย. - มิ.ย.)
ไตรมาส 3
(ก.ค. - ก.ย.)
ไตรมาส 4
(ต.ค. - ธ.ค.)
ไตรมาส 1
(ม.ค. - มึ.ค.)
ไตรมาส 2
(เม.ย. - มิ.ย.)
ไตรมาส 3
(ก.ค. - ก.ย.)
ไตรมาส 4
(ต.ค. - ธ.ค.)
ไตรมาส 1
(ม.ค. - มึ.ค.)
ไตรมาส 2
(เม.ย. - มิ.ย.)
ไตรมาส 3
(ก.ค. - ก.ย.)
ไตรมาส 4
(ต.ค. - ธ.ค.)
ไตรมาส 1
(ม.ค. - มึ.ค.)
ไตรมาส 2
(เม.ย. - มิ.ย.)
ไตรมาส 3
(ก.ค. - ก.ย.)
ไตรมาส 4
(ต.ค. - ธ.ค.)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 512 5 1,542 0 0 0 0 0
6,802 15,022 187,248 165,864 200,899 184,467 204,996 190,330 165,088 183,135 199,696 210,211 195,681 180,089 188,359 166,984 341,517 256,199 140,015 88,727 61,097
2,365 5,823 31,477 2,389 9,675 37,171 27,520 23,283 24,267 27,682 30,321 30,510 33,207 34,805 29,324 30,923 45,562 46,074 35,816 30,886 27,761
2 4,467 48,577 36,250 39,088 44,071 42,070 43,559 46,042 50,021 49,700 51,218 52,791 51,539 102,964 93,112 61,443 56,466 51,722 51,314 40,532
97 5,315 22,080 6,910 23,924 28,918 29,198 30,520 29,906 24,155 26,679 27,165 30,698 47,118 40,378 52,576 34,977 32,774 31,474 31,471 28,143
8 1,636 8,417 10,572 9,946 10,956 11,090 10,062 8,195 12,809 11,988 10,438 12,863 14,989 15,146 69,039 66,556 46,465 35,843 26,266 22,802
3,093 27,928 72,609 36,165 82,978 90,758 73,436 77,100 88,660 82,672 86,758 94,145 90,357 90,382 84,059 91,995 86,419 88,661 83,463 85,526 73,825
9,416 33,933 38,107 33,369 35,685 34,139 36,535 32,213 36,672 46,684 37,855 34,085 49,319 68,231 172,113 131,482 148,378 148,804 107,679 114,162 72,928
26,464 292,202 301,679 247,356 239,492 240,202 269,078 251,613 252,294 279,451 268,321 267,700 264,811 273,720 268,698 256,164 292,295 267,878 242,994 242,433 236,271
52,528 455,447 266,331 288,560 445,767 500,157 507,114 502,731 504,054 454,101 450,257 455,257 456,304 459,432 457,126 448,196 448,409 425,636 410,175 366,239 340,534
3,679 49,286 59,600 56,200 53,056 34,376 31,643 27,176 27,906 49,699 42,694 52,494 56,300 63,451 70,418 68,815 59,113 57,041 62,311 53,762 67,220
20,935 46,949 155,922 91,082 123,109 133,994 127,411 110,862 87,704 111,444 133,730 148,127 163,111 171,369 173,120 178,607 180,629 210,526 191,258 178,851 153,414
426 3,986 17,094 948 7,165 17,963 14,446 14,908 5,405 15,679 16,212 17,006 16,436 15,624 15,647 15,287 14,972 14,976 14,754 14,936 13,597
125,815 941,994 1,209,141 975,665 1,270,784 1,357,172 1,374,537 1,314,357 1,276,193 1,337,532 1,354,211 1,398,356 1,421,879 1,471,261 1,617,357 1,604,722 1,780,270 1,651,500 1,407,504 1,284,573 1,138,124