ประมวลผล ระหว่างวันที่     ถึง  


    2. จำนวนหญิง 30-70 ปีที่ลงทะเบียนร่วมโครงการ