ประมวลผล ระหว่างวันที่     ถึง  

ประมวลผลสมาชิกโครงการ
1 จำนวนสถานบริการที่เข้าร่วมโครงการ (ที่บันทึกข้อมูลผ่าน Web)
2 จำนวนหญิง 30-70 ปีที่ลงทะเบียนร่วมโครงการ
3 จำนวนหญิง 30-70 ปีที่ได้รับการรับรองคุณภาพการตรวจเต้านมด้วยตนเองโดย อสม.เชี่ยวชาญ
4 ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในโครงการ เฉพาะผู้ป่วยรายใหม่
5 Staging มะเร็งเต้านม
6 การรักษามะเร็งเต้านม
7 ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม (รายเก่า + รายใหม่)
8 สถานะผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายปี
9 Staging มะเร็งเต้านม (รายปี)
10 การรักษามะเร็งเต้านม (รายปี)
11 ขนาดก้อนที่เต้านม(Cancer Size) ชิ้นเนื้อจากการผ่าตัด
12 สถานะผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายปี ตั้งแต่เริ่มโครงการ ปี 2555

 สรุปผลเพื่อนำเสนอในที่ประชุม วันที่ 29-30 ก.ค.56 ที่เชียงราย
1. สรุปจำนวนหญิงอายุ 30-70 ปีที่ Register เข้าร่วมโครงการ และผลการ BSE งวด 2013_1
2. สรุปผลการตรวจเต้านมด้วยตนเอง งวด 2013_1
3. สถานบริการที่วินิจฉัยมะเร็งเต้านม