สรุปจำนวนหญิงอายุ 30-70 ที่ Regisgter เข้าร่วมโครงการและผลการ BSE งวด 2013_1
รหัส
จังหวัด
จำนวนที่ Registger
ผลการประเมินการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
ร้อยละที่ BSE
ได้คุณภาพ
ไม่ได้คุณภาพ
% ได้คุณภาพ
14
พระนครศรีอยุธยา
11,348
8,635
115
98.7 %
76.1 %
16
ลพบุรี
8,058
7,811
146
98.2 %
96.9 %
22
จันทบุรี
112,971
75,448
10,126
88.2 %
66.8 %
26
นครนายก
14,902
6,464
25
99.6 %
43.4 %
30
นครราชสีมา
561,237
454,171
8,694
98.1 %
80.9 %
34
อุบลราชธานี
39,971
36,658
1,182
96.9 %
91.7 %
37
อำนาจเจริญ
25,161
21,910
45
99.8 %
87.1 %
39
หนองบัวลำภู
30,782
26,385
56
99.8 %
85.7 %
42
เลย
10,703
10,470
17
99.8 %
97.8 %
45
ร้อยเอ็ด
21,186
15,915
62
99.6 %
75.1 %
47
สกลนคร
298,624
275,867
4,382
98.4 %
92.4 %
50
เชียงใหม่
22,236
29
2
93.5 %
0.1 %
57
เชียงราย
300,375
172,517
14,085
92.5 %
57.4 %
60
นครสวรรค์
11,361
9,736
925
91.3 %
85.7 %
62
กำแพงเพชร
43,343
37,270
3,452
91.5 %
86.0 %
65
พิษณุโลก
49,342
23,641
12,536
65.3 %
47.9 %
70
ราชบุรี
2,486
1,722
4
99.8 %
69.3 %
75
สมุทรสงคราม
11,889
4,877
540
90.0 %
41.0 %
82
พังงา
12,883
8,527
2,259
79.1 %
66.2 %
84
สุราษฎร์ธานี
257,736
132,067
8,466
94.0 %
51.2 %
90
สงขลา
23,471
20,737
799
96.3 %
88.4 %
รวม
1,870,065
1,350,857
67,918
95.2 %
72.2 %