Topic : สรุปการทำ Ultrasound ของจังหวัด  ������������������������������ กลับหน้าเดิม
เริ่มต้น ถึง อำเภอ ตรวจ ผิดปกติ Cyst Mass แมมโมแกรม refer FNA มะเร็ง
21 ก.ย. 2559 30 พ.ย. 2559 เสนางคนิคม 56 5 2 3 0 5 0 0
1 ธ.ค. 2559 30 ธ.ค. 2559 หัวตะพาน 40 8 0 0 0 8 0 0
2 ม.ค. 2560 31 ม.ค. 2560 ลืออำนาจ 109 15 2 1 12 1 0 0
รวม 205  28 4 4 12 14 0 0