Topic : เยี่ยมเสริมพลัง รพ.สต ของจังหวัดเชียงราย 28 ธ.ค.59
 1. รพ.สต.นางแล
 2. สถาอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ดอยตุง

รพ.สต.นางแล

 1. ตำบลนางแล มี 16 หมู้บ้าน ประชากร 9400 คน อสม.หมู่ละประมาณ 10 คนต่อหมู่บ้าน โดยมี อสม.เชี่ยวชาญ BSE หมู่บ้านละ 1 คน
 2. บุคลากรของ รพ.สต. เป็นนักวิชาการ 1 คน เป็น ผอ.รพ.สต  พยาบาลวิชาชีพ 4 คน ทันตภิบาล 1 คน แพทย์แผนไทย 1 คน
 3. หญิงอายุ 30-70 ปี 2872 คน มีผู้ป่วยมะเร็งเต้านมทั้งที่ปี 2556 และหลังปี 2556 จำนวน 12 ราย เสียชีวิตที่ 5 ราย เนื่องจาก เป็นพื้นที่ในเขตอำเภอเมือง ทาง รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ จึงไม่ได้ Shared ข้อมูลให้ แต่ถ้าเป็นอำเภออื่นที่ไม่ใช่อำเภอเมือง จะ shared ข้อมูลให้ รพช. เพื่อให้ รพช./สพ.สต ได้เห็นข้อมูล
 4. ผู้รับผิดชอบง่าน โครงการสืบสาน ชื้อ จิรัตติกาล ไพศาลยศกุล ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ  โดยมีการดำเนินการดังนี้
  1. มีการอบรม อสม.เชี่ยวชาญด้าน BSE โดยมี อสม.เชี่ยวชาญอย่างน้อย 1 คน ต่อ 1 หมู่บ้าน
  2. อสม.ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ฝึกทักษะเรื่อง BSE ให้แก้หญิงในพื้นที่
  3. อสม.ยืนยันผลการ BSE เพื่อส่งให้ รพ.สต ทำกับบันทึก exam ผ่าน web
  4. มีทะเบียนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมทุกมะเร็ง ไม่เฉพาะมะเร็งเต้านม จำแนกรายหมู้บ้าน โดยถ้าทราบจำนวนรายใหม่ของมะเร็ง หรือเสียชีวิต ทาง อสม.จะส่งข้อมูลให้ รพ.สต.ทุกเดือน
 5. โอกาสพัฒนา คือ ให้ รพ.เชียงราย shared ข้อมูลมะเร็งเต้านมในเขตอำเภอเมือง ให้กับผู้รับผิดชอบงานปฐมภูมิของ รพ.เชียงราย เพื่อให้ shared ข้อมูลให้กับ รพ.ในเขตอำเภอเมืองต่อไป

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ดอยตุง

 1. อำเภอแม่ฟ้าหลวงประกอบด้วย 4 ตำบลคือ ตำบลแม่ฟ้าหลวง ต.เทอดไทย ต.แม่สลองใน และ ตำบลแม่สลองนอก
 2. ตำบลแม่ฟ้าหลวงมี 4 สอ.คือ สอ.ป่ายาง ดอยตุง ห้วยน้ำขุ่น สามัคคีใหม่ มีประชากรประมาณ 10000 คน
 3. สอ.ดอยตุง รับผิดชอบพื้นที่ 10  หมู่บ้าน ประชากร 3000 คน เป็นหญิงในพื้นที่เป้าหมายจำนวน 600 คน   ขึ้นกับอำเภอแม่ฟ้าหลวง แต่ขึ้นกับ CUP แม่จัน ซึ่งการเดินทางที่ใกล้กว่าและสะดวกกว่าการไป อ.เฉลิมพระเกียรติ
 4. อัตรากำลังของ สอ.เฉลิมพระเกียรติ ฯ เจ้าหน้าที่  ผอ. 1 คน พยาบาลวิชาชีพ 1 คน นวก.1 คน แพทย์แผนไทย 1 คน ทันตาภิบาล 1 คน ทันตแพทย์ 1 คน ได้ทุนจากโครงการพัฒนาดอยตุง โดยทำงานที่ สอ.เฉลิมพระเกียรติ สัปดาห์และ 2 วัน ที่เหลือไปปฏิบัติงานที่ รพช.  
 5. ส่วนใหญ่เป็นชาวเขา สมุดบันทึก BSE นั้นดูภาพประกอบการตรวจ แต่ไม่ค่อยบันทึก
 6. ดำเนินการไปพร้อมกับตรวจ Pap smear แต่วิถีชีวิตยังไม่ค่อยตระหนักในเรื่องการตรวจ BSE และ Pap smear แต่แนวโน้มดีขึ้น โดยส่ง Pap smear ที่ รพ.เชียงราย
 7. การตรวจเต้านมเริ่มมาตรวจมากขึ้น  โดยยังไม่พบมะเร็งเต้านมรายใหม่  แต่การตรวจเต้านมพบสิ่งผิดปกติจำนวน 10 ราย ทั้งหมดปกติ ยกเว้น 1 ราย ทำ Excision แล้ว แพทย์นัด แต่ไม่ได้บอกว่าเป็นมะเร็งหรือไม่  มี 1 Case ที่มีเลือดออกที่เต้านม  ไปที่ รพ.แม่จัน บอกว่าปกติ แต่เจ้าหน้าที่ยังสงสัย นัด Follow อยู้
 8. กระบวนการสร้าง อสม.นั้นยังมีปัญหาเนื่องจากเป็นชาวเขาผ่าน อาข่า ทำให้มีปัญหาด้านการสื่อสารและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน