Topic : เยี่ยมเสริมพลัง จากส่วนกลาง ไปเยี่ยมจังหวัดราชบุรี 8 ธ.ค.2559

การเยี่ยมเสริมพลังจากทีมของมูลนิธิ

 1. ฟังการนำเสนอการดำเนินโครงการในระดับเขต จาก ผอ.ศูนย์เขต  และ ของจังหวัดราชบุรี
 2. ฟังการนำเสนอการดำเนินการโครงการ จาก ผอ.รพ.ราชบุรี ศัลยแพทย์ และรังสีแพทย์ของ รพ.ราชบุรี
  1. ผู้บริหารสนับสนุนการดำเนินการ
  2. รังสีแพทย์ ร่วมกับศูนย์ถันยรักษ์ เป็นวิทยากร สอน Breast target ultrasound แก่ แพทย์ของ รพช. ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ผลที่เกิดขึ้นตามมาคือ
   1. การ Mobile Ultrasound ไปยังอำเภอต่างๆภายในจังหวัดเพิ่มมากขึ้น
   2. มีการ Consult กันผ่าน Line ในเรื่องการแปลผล Breast targeted Ultrasound ระหว่าง แพทย์ รพช.และรังสีแพทย์
   3. Fast track Mammogram ในรายที่ Breat targeted Ultrasound พบสิงผิดปกติ และเมื่อรังสีแพทย์ที่ รพ.ราขบุรี พบสิ่งที่ผิดปกติจะส่งต่อให้ศัลยแพทย์ดูแลต่อไป
  3. ศัลยแพทย์ ให้ความร่วมมืออย่างดี โดยเฉพาะการรับการส่งต่อ การเขียนการวินิจฉัยที่ละเอียด โดยเฉพาะในเรื่องการ staging
  4. Power Point การนำเสนอเรื่องการสนับสนุนของ รพ.ราชบุรี ในเรื่อง Breat targeted ulstrasound
 3. การนำเสนอของ รพ.ปากท่อ
  1. หลังจากที่ได้รับการอบรม มาแล้ว กลับไปทำ Breast target ultrasound และ consult ในรายที่สงสัยผ่าน Line กับรังสีแพทย์ โดยช่วงแรกทำที่ตั้งของ รพ. ต่อไป Mobile ไปต่างอำเภอ
  2. ระบบการคัดกรองจากระดับตำบลเมื่อพบรายที่ BSE ผิดปกติ มา CBE และทำ Breast targeted Ultrasound เพิ่มขึ้น
  3. คปสอ.ปากท่อ สนับสนุนค่าพิมพ์สมุดบันทึกการตรวจเต้านมด้วยตนเอง โดยใช้งบ PP
 4. การนำเสนอของ รพ.สต.ป่าไก่
  1. มีการสอนและฝึก อสม.เชี่ยวชาญ เพื่อให้ไปฝึกทักษะหญิงกลุ่มเป้าหมายในละแวกบ้านที่ดูแลในเรื่องการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
  2. มีระบบการติดตามผลการยืนยัน BSE จาก อสม
  3. พบสิ่งผิดปกติที่เต้านม จะดำเนินส่งต่อไปตามขั้นตอน
 5. ทีมนิเทศเสริมพลัง
  1. เห็นภาพการดำเนินการโครงการจากระดับเขต จังหวัด อำเภอ ไปถึงระดับตำบลหมู่บ้าน
  2. เห็นความมุ่งมั่นของบุคลากรทุกระดับตั้งแต่ ศูนย์เขต สสจ รพศ/รพท/รพช./รพ.สต. ลงไปถึง อสม. รวมถึง อปท. ส่วนราชการอื่นและภาคเอกชน ในการดำเนินการเพื่อให้หญิงไทยได้รับการตรวจเต้านมด้วยตนเอง มีระบบการบันทึกและยืนยันผลการตรวจ มีการส่งต่อตามลำดับ และมีการใช้เครื่อง Mobile Ultrasound เชิงรุก เพือให้หญิงไทยที่ห่างไกลได้มีโอกาสเข้าถึงการบริการ
  3. จากการพูดคุยและสอบถามจาก อสม.และชาวบ้านที่ รพ.สต.เชิญมา สามารถที่จะตรวจเต้านมด้วยตนเองได้ดี

เยี่ยมศูนย์เขตและ สสจ.

เยี่ยมโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี

เยี่ยมโรงพยาบาลปากท่อ (รพช.ขนาด 60 เตียง)

เยี่ยม รพ.สต.ป่าไก่ อำเภอ ปากท่อ จังหวัดราชบุรี