Topic : ประชุมขยายผลโครงการ สืบสานพระราชประณิธานสมเด็จย่า ฯ เขต 1 ที่ รพ.ลำปาง 14-15 ก.ค.59

วาระการประชุม

 1. สถานการณ์มะเร็งเต้านมและแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม นพ.วัลลภ ไทยเหนือ
 2. บทบาทของมูลนิธิถันยรักษ์ในการต้านภัยมะเร็งเต้านม  นพ.เฉลิมเดช กรรณวัฒน์
 3. การดำเนินการโครงการสืบสานฯ ของจังหวัดเชียงราย  สสจ.เชียงราย
 4. ความรู้เรื่องมะเร็งเต้านม การวินิจฉัย และการรักษา โดย นายแพทย์วิวัฒน์  ลีวิริยะพันธุ์  ศัลยแพทย์ด้านมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลลำปาง
 5. รูปแบบการสอนการตรวจเต้านมด้วยตนเอง สาธิตการตรวจเต้านมด้วยตนเอง โดย ทีมวิทยากร โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และ
  ทีมวิทยากร โรงพยาบาลลำปาง
 6. การจัดการข้อมูลและการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมถันยรักษ์ โดย นายแพทย์ชลทิศ  อุไรฤกษ์กุล  ผู้อำนวยการศูนย์อนามัย ที่ 5 ราชบุรี
 7. การส่งข้อมูลจาก JHCIS มาที่ server ของโครงการสืบสานพระราชปณิธานต้านภัยมะเร็งเต้านม โดย คุณ สัมฤทธิ์  สุขทวี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 8. บทบาทของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในการพัฒนางานในระดับพื้นที่ โดย นางเบญญาภา   มุฆชานันท์   นักวิชาการสาธารณสุชชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

ผลสรุปจากการประชุม & อภิปรายทั่วไป

 1. จะเริ่มดำเนินการ Register ตั้งแต่ 1 ต.ค.59 เป็นต้นไป เพื่อให้มีเวลาเตรียมตัว  โดยจะปิดการ Register ในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 โดย Case ที่ register คือหญิงอายุอายุ 30-70 ปี ที่ไม่ได้เป็นมะเร็งเต้านมก่อนวันที่ 1 ต.ค.59
 2. การดำเนินการในพื้นที่ได้แก่ การอบรม อสม.เชี่ยวชาญ การให้ อสม.เชี่ยวชาญไปอบรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองให้หญิงในบ้านที่รับผิดชอบ การยืนยันการตรวจเต้านมนมด้วยตนเองโดย อสม. ให้ดำเนินการในพื้นที่ สำหรับการบันทึกข้อมูลเพื่อยืนยันผลการตรวจเต้านมด้วยตนเองโดย อสม.นั้นให้เป็นทางเลือก (option) จะทำหรือไม่ขึ้นกับความพร้อมของแต่ละพื้นที่
 3. เมื่อพบมะเร็งเต้านม ให้ทำการบันทึก โดยถ้า รพศ/รพท.ทำการบันทึกแล้ว ให้ share ไปยัง รพช. และ รพช.ให้ share ไปยัง รพ.สต.ต่อไป เพื่อให้พื้นที่สามารถที่รู้ข้อมูลของผู้ป่วย

รูปกิจกรรม