Topic : ประชุมขยายผลโครงการ สืบสานพระราชประณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 1 มี.ค.59

วาระการประชุม

 1. นโยบายและแนวทางการดำเนินงานมะเร็งเต้านม นพ.วชิระ เพ็งจันทร์
 2. ความคาดหวังโครงการสืบสานฯ ท่าน วัลลภ ไทยเหนือ
 3. กระทรวงสาธารณสุขกับการต้านภัยมะเร็งเต้านมแบบบูรณาการ โดย ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุ
 4. โครงการสืบสาน ในส่วนของ มูลนิธิถันยรักษ์ นพ.ธรรมนิตย์ 
 5. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
  1. จังหวัดนครราชสีมา
  2. จังหวัดสกลนคร
  3. จังหวัดจันทบุรี
  4. จังหวัดเชียงราย
  5. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 6. ระบบข้อมูลและความสำเร็จของโครงการ นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล

ผลสรุปจากการประชุม & อภิปรายทั่วไป

 1. การดำเนินการโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 3 ปีที่ผ่านส่งผลเกิดผลสำเร็จ โดย กลุ่มที่ Regulary BSE จะมีโอกาสพบ ขนาดก้อนไม่เกิน 2 ซม. และการพบมะเร็งระยะเริ่มแรก แตกต่างอย่างมีนับสำคัญทางสถิติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ถ้าอัตราการครอบคลุมของ Regular BSE มากกว่า 72%
 2. จะขยายผลดำเนินการ
  1. ขยายผลไปทุกอำเภอใน 21 จังหวัดที่ร่วมโครงการเดิม (ทำทั้งจังหวัด)
  2. ท่านรองปลัดกระทรวงให้นโยบายว่าในจังหวัดที่เหลือที่ไม่ได้ร่วมโครงการ ให้ดำเนินการ 1 อำเภอต่อ จังหวัด
 3. กรณีที่ Portable Ultrasound เสีย ทาง BJC รับประกัน 5 ปี ให้ส่งซ่อมที่ BJC

รูปกิจกรรม