Topic : การอบรม โครงการสืบสานฯ ณ. Greenery Resort 22 มิ.ย.2558
นพ.ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร รองอธิบดีกรมอนามัย ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดการประชุม

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม

 1. Ultimate goal คือ ลด Stage อื่นๆ ให้ลงมาเหลือ Stage 1 เพราะสามารถลดอัตราการตาย การป้องกันการตายที่ดีที่สุดคือ Early Detection.
 2. โครงการสืบสานฯ มีจุดเน้น
  1. เน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม และการตรวจเต้านมด้วยตนเองถือเป็นการให้ความรู้ และเป็นการสร้าง awareness ที่ดี โดยสังเกตการเปลี่ยนแปลงของเต้านม โดยการดู และคลำ
  2. สอนการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกวิธี และสม่ำเสมอ เน้นดูการเปลี่ยนแปลงของเต้านมมากกว่าคลำเพื่อค้นหาก้อน และต้องพยายามให้สามารถคลำก้อนที่มีขนาดเล็ก <1.5-2.0 ซม. เพราะก้อนที่ไม่เกิน 2 ซม.ยังเป็น stage 1
  3. ต้องสอนให้หญิงตรวจเต้านมด้วยตนเอง ไม่ใช่ไปตรวจเต้านมให้
  4. รวบรวมสถิติ
  5. การพัฒนาระบบส่งต่อตั้งแต่พบสิ่งผิดปกติ จาก BSE ส่งต่อไปทำ CBE และยังผิดปกติอีก ทำ target US ในระดับอำเภอ -->สงสัยมะเร็งจาก US ทำการส่งต่อไปทำ Mammogram/US อีกครั้ง ใน ระดับ รพศ/รพท. เพื่อทำการวินิจฉัยสุดท้ายอีกครั้ง
  6. สนับสนุนเครื่องอัลตราซาวด์เคลื่อนที่ เพื่อแยกก้อนผิดปกติว่าเป็นมะเร็งหรือไม่  (คลำพบก้อนที่เต่านม 15-20% เป็นมะเร็งเต้านม) โดยทำหลังจาก BSE -->CBE แล้วผิดปกติ และควรเป็น Target Ultrasound
 3. บทบาทของมูลนิธิ คือบทบาททางวิชาการ  การฝึกอบรม และการให้ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ

เนื้อหาการอบรม

 1. ก้าวต่อไปในการพัฒนาโครงการสืบสานฯ นพ.วัลลพ ไทยเหนือ
 2. ก้าวต่อไปในการพัฒนาโครงการสืบสานฯ นพ.ธรรมนิตย์ อังสุสิงห์
 3. ก้าวต่อไปในการพัฒนาระบบข้อมูลในโครงการสืบสาน นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล

เอกสาร ของวันที่อบรม

 1. ทบทวนและข้อเสนอแนะจากพื้นที่ นพ.ดนัย ธีวันดา
 2. power Point นพ.วัลลพ ไทยเหนือ
 3. Power Point นพ.ธรรมนิตย์ อังสุสิงห
 4. Power ระบบข้อมูล นพ.ชลทิศ  อุไรฤกษ์กุล
 5. Target Ultrasound & Fast Track ของจังหวัดราชบุรี
 6. Ultrasound & Fast Track ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 7. สรุปโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ภาพรวม 21 จังหวัด
 8. สรุปโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม จังหวัด นครราชสีมา
 9. แบบฟอร์มบันทึก Target US รายบุคคล / สรุป
 10. การหมุนเวียน Mobile US ของจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 5
นพ.วัลลพ ไทยเหนือ นพ.ธรรมนิตย์ อังสุสิงห์