เอกสารสำหรับดาวน์โหลด

31.

วิธีการลงผลการใช้ Ultrasound

30.

สรุปโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านมปีงบประมาณ 2556-2560 , Power Point

29. ผลของการรณรงค์ระดับจังหวัดเพื่อสร้างความตระหนักในสุขภาพเต้านม ต่อการตรวจพบมะเร็งระยะเริ่มแรก (Effect of provincial campaign for early breast cancer detection) นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
- Abstract
- Full paper
28. Form BCI - ใหม่ (BCI_20170714)
27. ประสิทธิผลของการตรวจเต้านมด้วยตนเองร่วมกับการใช้สมุดบันทึกการตรวจเต้านมด้วยตนเอง นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
** ตีพิมพ์ในวารสาร Health
** Full paper พร้อม Review Literature)
26. ระบบขอมูลของโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม (ในส่วนของพื้นที่ขยาย 55จังหวัด)
25. วิธีการตั้งค่า System config ของ JHCIS เพื่อให้สามารถใช้โปรแกรมถันยรักษ์ได้
24. คู่มือการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในการดูแลและเฝ้าระวังสตรีไทยจากมะเร็งเต้านม (Update พ.ย.59)
23. แนวทางการดำเนินการโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม (Update ธ.ค.2559)
22. จังหวัดและจำนวนหญิง30-70 ปี ที่ Register ณ.วันที่ 25 ธ.ค.59
21. แบบฟอร์ม สรุปการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ระดับ อำเภอ / จังหวัด /เขต(pdf)    |  Excel
20. แบบฟอร์มการใช้เครื่องอัลตร้าซาวด์เคลื่อนที่ แบบฟอร์มมูลนิธิถันยรักษ์ | แบบฟอร์มเขตตรวจราชการที่ 5
19. ประสิทธิผลการตรวจเต้นมด้วยตนเองอย่างสม่ำร่วมกับการใช้สมุดบันทึกการตรวจเต้านมด้วยตนเองในการคัดกรองมะเร็งเต้านมในประเทศไทย นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
18. Brouchure การตรวจเต้านมด้วยตนเอง
17. สมุดบันทึกการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
16. แนวทางการดำเนินงานโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม (ได้ update ใหม่ที่ #23)
15. การวิเคราะห์ระยะปลอดเหตุการณ์ Survival Analysis ดร.บัณฑิต ถิ่นคำรพ
14. The Effectiveness of Regular Breast Self Examination Combined with BSE Record Handbook Utilization in early detection of Breast Carcinoma in Thailand : A Cohort Study (Phase I) Vallop Thainuea, Tamnit Ansusinha, Chonlatit Urairoekkun and Jaruwan Jongvanich
13. สรุป ครึ่งแผนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 2555-2558
12. Preliminary Report โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม
11. ตัวอย่างการแจ้งเตือนหลัง Upload file " popdata_exam "
10. ขั้นตอนการลงทะเบียนกลุ่มเป้าหมายโปรแกรม JHCIS ตัวอย่างที่ 1 | ตัวอย่างที่ 2
9. ขั้นตอนการลงทะเบียนกลุ่มเป้าหมายโปรแกรม HOSxP/HOSxP-PCU
8. Standard Dataset สำหรับ Program อื่น ๆ นอกเหนือจาก JHCIS และ HosXP_PCU
7. ระบบการบันทึกข้อมูล ของโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม (ข้อตกลง14 กพ.56)
6. คู่มือการใช้งานโปรแกรม
5. คู่มือสอนการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (Breast Self Examination Instructor Guide) ศูนย์ถันยรักษ์
4. แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
3. แบบฟอร์ม การเฝ้าระวังมะเร็งมะเร็งเต้านม (Individual Cases Record)
2. Randomized Trial of Breast Self-Examination in Shanghai: Final Results
1. Power Point สรุป Breast Cancer Surveillance System เขต 4,5 (2551-2555)